Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen op onze website, gamingzone.gg.

1. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

1.1. Gegevens loggen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch standaardgegevens loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Dit kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer zijn, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.

1.2. Toestel gegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen apparaattype, besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat we verzamelen kan afhangen van uw individuele apparaat- en software-instellingen. We raden u aan het beleid van de fabrikant van uw apparaat of softwareleverancier te controleren om te zien welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

1.3. Persoonlijke informatie

We kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:
Naam
E-mailadres
Profielen op sociale media
Geboortedatum
Telefoonnummer
Thuis/postadres

2. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

Wij zullen uw persoonlijke gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over u als we hiervoor een wettelijke basis hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, wat betekent dat we uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

u machtigt ons om dit te doen voor een specifiek doel (bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan de Gaming Zone-wedstrijd); Of

we moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer u ermee instemt dat wij informatie over u gebruiken voor een specifiek doel, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op reeds uitgevoerde verwerkingen).

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal vervolgens niet worden verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met die doeleinden:

om u toegang te geven tot en gebruik te laten maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms;

om contact met u op te nemen en met u te communiceren;

om wedstrijden te organiseren en/of u extra voordelen te bieden;

voor advertenties en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat ons bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden;

om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen.

4. OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan:

onze werknemers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten;

rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, zoals vereist door de wet, in verband met huidige of toekomstige gerechtelijke procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

derde partijen, inclusief agenten of contractanten, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; En

derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in België en Frankrijk, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking ervan aan dergelijke buitenlandse derden.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming door de Europese Commissie, of het gebruik van bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's als een dergelijke derde partij zich bezighoudt met een handeling of praktijk die in strijd is met de gegevensprivacywetten in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u geen hulp kunt zoeken onder de privacywetten van ons rechtsgebied.

6. UW RECHTEN EN CONTROLE OVER UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Keuze en toestemming: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u jonger bent dan 16, moet u hebben en garanderen, voor zover toegestaan ​​door de wet, dat u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en dat zij (uw ouder of voogd) ermee hebben ingestemd dat u ons uw persoonlijke informatie. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via deze website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: u kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt ​​om de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken te beperken of te beperken, zullen wij u laten weten welke invloed de beperking heeft op uw gebruik van onze website of onze producten en diensten.

Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: u kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Waar mogelijk zullen we deze informatie verstrekken in CSV of een ander gemakkelijk leesbaar formaat. U kunt op elk moment verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben verwijderen. U kunt ook verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere derde partij overdragen.

Correctie: als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onnauwkeurig, onvolledig, misleidend of verouderd is.

Kennisgeving van datalekken: we zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een toezichthouder of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Afmelden: Om u af te melden voor onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens of u afmelden met behulp van de afmeldfuncties die in de communicatie worden geboden.

7. COOKIES

We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en waartoe u bij elk bezoek toegang krijgt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons inhoud aan u te leveren op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

8. BEDRIJFSOVERDRACHT

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zullen we de gegevens opnemen in de activa die worden overgedragen aan een partij die ons overneemt. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat partijen die iets van ons verwerven, uw persoonlijke informatie mogen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. GRENZEN VAN ONS BELEID

Onze website kan gekoppeld zijn aan externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van deze sites en geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld een wijziging van een wettelijke basis waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Functionaris voor gegevensbescherming
Emilien Eloy
dpo@spacefwd.com